Regulamin świadczenia usług Telemedycznych

Regulamin określa zasady Usług Telemedycznych świadczonych przez Centrum Medyczne AstraMed za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Definicje

 • 1. ASTRAMED Centrum Medyczne – Podmiot Medyczny wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000262013 Astramed sp.z o.o., NIP:5252945694, KRS:0001022246, Wolska 64a, 01-134 Warszawa.
 • 2. Usługa Telemedyczna – świadczenia zdrowotne wykonywane przez Centrum Medyczne AstraMed na rzecz Pacjenta na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez bezpośredniego badania Pacjenta, polegająca na konsultacji medycznej wykonywanej przez lekarza, mogąca zakończyć się wystawieniem e-recepty, e-ZLA lub e-skierowania, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Miejscem udzielania Usług Telemedycznych jest miejsce przebywania Konsultanta udzielającego dane świadczenie.
 • 3. Pacjent - oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług Telemedycznych.
 • 4. Konsultant - lekarz, który jest zatrudniony przez Centrum Medyczne AstraMed lub współpracuje z Centrum Medyczne AstraMed na podstawie innego stosunku prawnego.
 • 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający świadczenie Usługi Telemedycznej.

Postanowienia ogólne

 • 1. Korzystanie przez Pacjentów z Usług Telemedycznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Korzystanie z Usług Telemedycznych jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu przez Pacjenta.
 • 3. Dostępność Usług Telemedycznych zależy od indywidualnej dostępności Konsultantów.
 • 4. Usługi Telemedyczne świadczone są po wypełnieniu formularza oraz dokonaniu opłaty.
 • 5. Opłata z tytułu Usług Telemedycznych jest zgoda z aktualnym cennikiem świadczenia usług Centrum Medyczne AstraMed. Aktualny Cennik Usług podany jest w załączniku nr 1 do tego Regulaminu.

Zasady udzielania Usług Telemedycznych

 • 1. W celu skorzystania z Usługi Telemedycznej, Pacjent, a w przypadku Pacjenta będącego osobą małoletnią lub całkowicie ubezwłasnowolnioną – przedstawiciel ustawowy Pacjenta, wypełnia Formularz dostępny na stronę https://astramed.waw.pl. Pacjent zobowiązany jest podać wyczerpujące, prawdziwe i rzetelne dane, w tym dane o stanie zdrowia Pacjenta.
 • 2. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Cenniku. Opłata dokonywana jest poprzez zewnętrzny serwis rozliczeniowy po wypełnieniu Formularza. Opłata jest kwotą brutto i obejmuje wszelkie podatki i koszty chyba, że wskazano inaczej. Oprócz uiszczenia opłaty, Pacjent nie jest zobowiązany do dokonania dodatkowych płatności za Usługę Telemedyczną.
 • 3. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza oraz uiszczenie opłaty.
 • 4. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta powinien załączyć dokumenty potwierdzające, iż wystawienie recepty jest niezbędne dla kontynuacji rozpoczętego przez Pacjenta leczenia, w przypadku leków zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe a także w przypadku medycznej marihuany wymagane jest zaświadczenia lekarskie potwierdzające stosowanie i sposób dawkowania leków. W przypadku pozostałych leków wystarczy załączenie e-recepty wystawionej wcześniej na rzecz Pacjenta (dotyczy chorób przewlekłych), lub wyciąg z elektronicznego konta Pacjenta.
 • 5. Konsultant może wystawić receptę na kontynuację leczenia lekiem zawierającym środki odurzające lub substancje psychotropowe pod warunkiem, że Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy załączy do Formularza skany dokumentacji medycznej potwierdzającej, że Pacjent jest w trakcie leczenia takimi lekami.
 • 6. W wypadku wątpliwości, co do danych wskazanych w Formularzu Konsultant może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym, a także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej. W wypadku, gdy odmowa wykonania Usługi Telemedycznej następuje po dwukrotnej, bezskutecznej próbie nawiązania kontaktu z Pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym, na wskazany w Formularzu telefon kontaktowy Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 • 7. W ramach Usługi Telemedycznej Pacjent może otrzymać:
  • a. poradę medyczną;
  • b. informacje na temat przyjmowanych leków;
  • c. e-skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne;
  • d. e-receptę;
  • e. e-zwolnienie;
 • 8. Usługa Telemedyczna zostanie udzielona w dni powszednie w godzinach 9:00 – 17:00 w terminie do 3 dni od momentu wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty. W wypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent zostanie poinformowany stosownym komunikatem SMS na wskazany numer telefonu.
 • 9. Wykupienie Usługi Telemedycznej nie gwarantuje otrzymania e-recepty na wnioskowane leki oraz nie gwarantuje otrzymania wnioskowanego e-ZLA czy e-skierowania, to Lekarz decyduje o stawianej diagnozie i ewentualnym wpisaniu e-recepty, e-skierowania i e-ZLA. W przypadku kiedy Lekarz uzna wystawienie e-recepty, e-skierowania lub e-ZLA za bezzasadne, Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 • 10. Podczas jednej Usługi Telemedycznej Pacjent może otrzymać e-receptę na maksymalnie dwa leki oraz e-ZLA na maksymalnie 7 dni.
 • 11. Za pośrednictwem telemedycyny, Usługi Telemedycznej, Pacjent nie może otrzymać e-recepty na leki refundowane.
 • 12. W przypadku postawionego wymogu przez Lekarza dotyczącego przesłania dokumentacji medycznej, Pacjent ma możliwość dostarczenia dokumentacji medycznej do 7 dni od dnia w którym została wykonana Usługa Telemedyczna.
 • 13. Lekarz w wyjątkowych przypadkach, uniemożliwiających diagnozę Pacjenta za pośrednictwem Usługi Telemedycznej ma prawo odmówić wystawienia e-recepty, e-skierowania lub e-ZLA zalecając wizytę w placówce stacjonarnej. W takim przypadku Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 • 14. Decyzja odnośnie ilości opakowań oraz dawki leku jest podejmowana przez Lekarza w ramach Usługi Telemedycznej.
 • 15. Pacjent ma prawo rezygnacji z zamówionej Usługi Telemedycznej, odstąpienie od Umowy możliwe jest tylko przed realizacją zlecenia, czyli przed zaksięgowaniem się wpłaty.
 • 16. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej z Konsultantem, Centrum Medyczne AstraMed nie ponosi odpowiedzialności.

Ograniczenie korzystania z Usługi Telemedycznej

 • 1. Usługi Telemedyczne nie są przeznaczone dla Pacjentów:
  • a. u których nie jest możliwa diagnoza za pomocą Usługi Telemedycznej;
  • b. wymagających hospitalizacji;
  • c. w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
 • 2. Centrum Medyczne AstraMed nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem z Usług Telemedycznych przez Pacjentów wymienionych w ust. 1 powyżej.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 • a. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez:
  • i. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza;
  • ii. akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • iii. dokonanie opłaty za Usługę Telemedyczną zgodnej z cennikiem;
 • b. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub odmowy wykonania Usługi Telemedycznej.
 • c. Pacjent ma prawo do rezygnacji z zamówionej Usługi Telemedycznej, odstąpienie od Umowy możliwe jest tylko przed realizacją zlecenia, czyli przed zaksięgowaniem się wpłaty w systemie płatności Telemedika.

Prawa i obowiązki Pacjentów

 • 1. Pacjent jest zobowiązany do podania danych osobowych, które są niezbędne dla celów tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli taka dokumentacja będzie prowadzona) oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • 2. Pacjent akceptuje, że w niektórych przypadkach dla celu Usługi Telemedycznej będzie konieczne podanie dodatkowych danych osobowych.
 • 3. Pacjent nie może wykorzystywać Usługi Telemedycznej dla celów niezgodnych z prawem. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Konsultanta lub innych osób.
 • 4. Korzystanie z Usług Telemedycznych przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone, w ramach Usługi Telemedycznej z Konsultantem, były rejestrowane i zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej.

Wymagania techniczne

 • W celu korzystania z Usług Telemedycznych, Pacjent musi posiadać:
  • a. dostęp do komputera z systemem Windows, Mac OS;
  • b. zainstalowaną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji;

Reklamacje

 • 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji odnośnie aspektów Usług Telemedycznych Pacjent może skontaktować się z Centrum Medyczne AstraMed pod adresem e-mail: biuro.astramed@gmail.com.
 • 2. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię, nazwisko, adres e-mail, określenie przedmiotu reklamacji, określenie oczekiwań pacjenta, wskazanie daty wykonania Usługi Telemedycznej.
 • 3. Centrum Medyczne AstraMed rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia,Centrum Medyczne AstraMed, zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień zawiesza bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

 • 1. Regulamin może być zmieniony z każdym czasie, przy czym prawa nabyte przez Pacjentów pozostają w mocy.
 • 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 • 3. Do Regulaminu, w kwestiach nieuregulowanych Regulamine, mają zastosowanie następujące akty prawne:
  • a. ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • b. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • c. ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • d. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • e. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • f. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • 4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu stało się albo stanie się nieważne, na jego miejsce wchodzą odpowiednie przepisy prawa. Nie powoduje to jednak nieważności Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU CENNIK USŁUG

 • 1. USŁUGA TELEMEDYCZNA – Dedykowana konsultacja lekarska z możliwością wyboru specjalisty połączona z możliwością wystawienia e-recepty, e-skierowania i e-ZLA (zwolnienie lekarskie) 150,00 zł.
 • 2. USŁUGA TELEMEDYCZNA – e-sesja psychologiczna, godzinna sesja z psychoterapeutą 200,00 zł.
 • 3. USŁUGA TELEMEDYCZNA - Konsultacja lekarska z możliwością przedłużenia leczenia i wystawieniem e-recepty 50,00 zł .
Napisz do nas na Telegramie