Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami.

Prawa pacjenta w AstraMED

Prawa pacjenta to zbiór praw, zawartych m.in. w Konstytucji RP, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Masz prawo do:

 • uzyskania świadczeń zdrowotnych na zasadach zawartych w Regulaminie świadczenia usług; 
 • uzyskania zrozumiałych informacji o swoim stanie zdrowia;
 • zachowania tajemnicy informacji związanych z Tobą;
 • wyrażenia zgody lub odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • poszanowania intymności i godności;
 • dostępu do dokumentacji medycznej;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza;
 • zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • informacji o leku zastępczym, który jest tańszym odpowiednikiem leku wypisanego na recepcie oraz do informacji o sposobie jego stosowania.

Prawa pacjenta niepełnoletniego oraz jego rodzica 

 • Prawo towarzyszenia dziecku u lekarza. Opiekun ustawowy (rodzic lub inna osoba, która jest prawnym opiekunem dziecka) ma prawo towarzyszyć dziecku podczas wizyty lekarskiej, badania oraz zabiegów. Wyjątki – gdy grozi to bezpieczeństwu pacjenta lub innych pacjentów, a także ze względu na zagrożenie epidemiczne. Informacja o braku zgody na obecność osoby bliskiej przy zabiegu lub badaniu musi być odnotowana w dokumentacji medycznej dziecka.
 • Prawo do informacji o zdrowiu swojego dziecka. Rodzice (lub inni opiekunowie ustawowi dziecka) mają prawo do pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka, planowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych, skutkach danych czynności diagnostycznych i leczniczych oraz tego, co się stanie, jeśli nie zostaną one wykonane, możliwościach alternatywnych działań medycznych, dokumentacji medycznej swojego dziecka.
 • Dziecko ma prawo do poszanowania jego godności i intymności. Podczas badania czy zabiegów u dziecka obecne mogą być tylko te osoby, które są niezbędne do wykonania tych czynności (np. lekarze, pielęgniarka). Uczestnictwo oraz obecność innych osób możliwa jest tylko za zgodą pacjenta. W przypadku dziecka taką zgodę może wydać jego opiekun.
 • Dziecko ma prawo do informacji o sobie. Personel medyczny ma obowiązek informować dziecko o jego stanie zdrowia, czynnościach medycznych, jakim będzie poddane tym, co się stanie, jeśli tym czynnościom nie zostanie poddane. Wszystkie te informacje muszą być podane w taki sposób, żeby dziecko je zrozumiało.
 • Zgoda na diagnozowanie i leczenie dziecka. Do ukończenia przez dziecko 16 lat zgodę na diagnozowanie i leczenie wyrażają jego rodzice (lub inni opiekunowie ustawowi). Opiekun faktyczny dziecka może wyrazić zgodę tylko na badanie dziecka. Jeśli zwłoka w podjęciu leczenia może zagrażać bezpośrednio życiu lub zdrowiu dziecka, lekarz ma obowiązek natychmiast podjąć leczenie. Nawet jeśli jest to wbrew woli rodziców i bez orzeczenia sądu.
 • Jeśli dziecko ukończyło 16 lat, ma prawo wyrazić zgodę na czynności medyczne po uzyskaniu o nich informacji lub odmówić tej zgody, a także może nie zgodzić się na kontynuację poprzednio rozpoczętego leczenia. Nie musi swoich decyzji wyrażać na piśmie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zgoda dotyczy zabiegu leczniczego lub diagnostycznego (bądź podania leków), które stwarzają podwyższone ryzyko dla zdrowia. Jeśli decyzja dziecka (które ma ukończone 16 lat) jest sprzeczna z decyzją jego opiekuna ustawowego lub faktycznego, lekarz musi zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie sprawy.

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone, możesz zwrócić się do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta 
 • kierownika podmiotu leczniczego;
 • samorządów zawodów medycznych (okręgowej izby lekarskiej, okręgowej izby pielęgniarek i położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
 • sądu powszechnego (cywilnego) w celu wynagrodzenia poniesionej szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
 • organów ścigania – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 • Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu drogi postępowania przed polskimi organami możesz wnieść skargę do Komitetu Praw Człowieka ONZ lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Bezpłatna infolinia dla zgłoszenia naruszenia praw pacjenta 800 190 590

Rzecznik Praw Pacjenta, adres ul. Płocka 11/13 01-231 Warszawa, kancelaria@rpp.gov.pl, www.gov.pl/rpp

Rejestracja online

Placówka na ul. Wolskiej (metro Płocka)

Placówka na ul. Korzona (metro Trocka)

WOLA

+48 513 789 555

biuro.astramed@gmail.com

Wolska 64, Warszawa

(stacja Metro Płocka)

Godziny pracy
 • Poniedziałek – Piątek 8:00-21:00
 • Sobota – Niedziela 8:00-19:00
TARGÓWEK

+48 728 927 555

biuro.astramed@gmail.com

Tadeusza Korzona 111, Warszawa

(stacja Metro Trocka)

Godziny pracy
 • Poniedziałek – Piątek 8:00-19:00
 • Sobota – Niedziela 9:00-16:00
BIELANY

+48 513 789 555

biuro.astramed@gmail.com

Josepha Conrada 15, Warszawa

Godziny pracy
 • Poniedziałek – Piątek 8:00-17:00
 • Sobota – Niedziela Zamknięte
Napisz do nas na Telegramie